Årsmøte 2024

Nord Norge Harehundklubb

 

Tid: Onsdag 21.02 kl 19

 

Sted: MJFF klubbhus, Sentralskytebanen
Bardufoss

 

Saksliste:
1. Formalia.
– Opptelling av stemmeberettigede, fysisk og på teams
– Godkjenning av innkalling og innstifting av møtet;
– Valg av møteleder:
– Valg av referent: Styrets forslag – Øyvind Billingsø
– Valg av tellekorps:
– Signering av protokoll: De valgte må ta forbindelse med Øyvind
etter møtet

2. Årsberetning 2023

3. Regnskap med revisors beretning
Signert regnskap vedlagt, med revisors beretning.

 


4. Kåring av Årets Hund i Nord-Norge Harehundklubb 2023.

 

5. Endring av klubbens vedtekter.
Klubbens vedtekter må endres som følge av at NKK har endret sine
vedtekter.
Styret har oppdatert vedtektene i henhold til NKK´s krav. Endringene er
en forenkling av §2-4 og at det åpnes for digital deltakelse på Årsmøtet.
Forlag til nye vedtekter er vedlagt.

 

6. Innkomne saker fra medlemmer.
Forslag til nye statuetter for årets hund gjeldende fra 2024 – innsendt
av Mads Estensen.
Styret har behandlet forslaget og stiller oss positive til dette, med våre
endringsforslag skrevet inn med rødt
Vi vil stemme over Mads sitt forslag, mot styret sitt motforslag. Deretter vil vi
stemme over forslaget som vant mot dagens statuetter.

 

7. Aktivitetsplan 2024
Eget vedlegg

8. Budsjett 2024
Eget vedlegg

9. Valg
Valgkomitéens innstilling vedlagt