Lover for Nord-Norge Harehundklubb.

 

Vedtatt av stiftelsesmøtet den  17.01. 2009

 

 

 

 

 

 

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL........................................................................................... 2

§ 1 Navn .......................................................................................................................................... 2

§ 2 Tilknytning ................................................................................................................................ 2

§ 3 Formål ........................................................................................................................................ 2

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP.................................................................................................... 2

§ 4 Medlemskap .............................................................................................................................. 2

§ 5 Medlemskontingent ................................................................................................................... 3

§ 6 Medlemsplikter .......................................................................................................................... 3

§ 7 Opphør av medlemskap ............................................................................................................. 3

§ 8 Disiplinære reaksjoner ............................................................................................................... 3

§ 9 Æresmedlem/hederstegn ............................................................................................................ 4

KAPITTEL 3 - ORGANISASJON ................................................................................................ 4

§10 Klubbens organer ...................................................................................................................... 4

§ 11 Styrets og komiteenes sammensetning. Revisorer.................................................................... 4

§ 12 Årsmøte ................................................................................................................................... 4

§ 13 Ekstraordinært årsmøte ........................................................................................................... 5

§ 14 Årsmøtet behandler ................................................................................................................. 5

§ 15 Tillitsverv ................................................................................................................................. 6

§ 16 Styrets oppgaver ...................................................................................................................... 6

KAPITTEL 4 - DIVERSE BESTEMMELSER.............................................................................. 6

§ 17 Lovendring .............................................................................................................................. 6

§ 18 Stemmetall ............................................................................................................................... 6

§ 19 Oppløsning .............................................................................................................................. 6

Definisjoner ..................................................................................................................................... 7


 

 

          KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL

 

             § 1 Navn

Klubbens navn er Nord-norge Harehundklubb

Her forkortet til (NNHK)

 

             § 2 Tilknytning

NNHK er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) som igjen er

tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK).

Klubben har sete og verneting i Midt-Troms (Tennvassbu)

 

             § 3 Formål

Klubbens formål er å

  1. fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
  2. fremme mulighetene for aktivitet med hund
  3. fremme utviklingen av de raser NHKF forvalter
  4. bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber

5.      utøve avlsarbeid med vekt på

·         bruksegenskaper

·         helse og mentalitet

·         funksjonelt eksteriør 

6.      arbeide for riktig behandling av harehundene

7.      påse at jaktsporten med hund drives i verdige former

8.      drive opplysning og samfunnsnyttig arbeid av kynologisk art

9.      arrangere jaktprøver og utstillinger

10.  utdanne prøvedommere

11.  iverksette øvrige tiltak som antas å gavne formålet.

 

 

          KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP

 

             § 4 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

 

             § 5 Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år.

 

             § 6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Med-lemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

 

             § 7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a)      utmeldelse

b)      strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)      strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)     vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre

e)      vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite

f)       vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber klubber

 

             § 8 Disiplinære reaksjoner

a)      Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

b)      Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel. Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

c)      Person som er strøket for begrenset tid som medlem i en annen harehundklubb etter pkt b. ovenfor kan ikke opptas som medlem i klubben før medlemskap i den første klubben kan gjenopptas

 

             § 9 Æresmedlem/hederstegn

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æres-medlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

 

          KAPITTEL 3 - ORGANISASJON

 

             §10 Klubbens organer

 

1 Årsmøtet

2 Ekstraordinær årsmøte

3 Styre

4 Jaktprøvekomite           

5 Utstillingskomite          

6 Arrangementskomite    

7 Valgkomite                  

8 Revisorer

 

 

             § 11 Styrets og komiteenes sammensetning. Revisorer

 

Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, ”ledere i jaktprøve-, utstillings- og arrangementskomité” og to styremedlemmer. Det velges 2 varamedlemmer til styret.

 

Jaktprøve-, utstillings- og arrangementskomiteen skal bestå av leder og fire medlemmer. Ved konstituering velger de nevnte komiteene nestleder for sin komité.

 

Valgkomité skal bestå av leder, som velges hvert år, og fire medlemmer. Valgkomiteens leder kan ikke gjenvelges som leder det påfølgende år.

 

Det skal være to revisorer, som har som oppgave å revidere regnskapene og å avgi beretning til årsmøtet. Revisorene bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

             § 12 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. februar og innkalles av styret med:

med minst 3 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer: med minst 6 ukers varsel, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.

 

Med innkallelsen skal følge:

1• Dagsorden

2• Undertegnet Årsberetning

3• Undertegnet regnskap med revisors beretning

4• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

5• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato

 

Leder av styret og ledere av jaktprøvekomite og utstillingskomitekomite velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.

Styremedlemmene, komitemedlemmer og revisorer velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen.

Henholdsvis 1 og 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

Styret konstituerer seg selv.

Kun de oppgitte saker eller forslag på dagsorden kan behandles.

Møte- og stemmerett i årsmøtet har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

 


 

             § 13 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

 

             § 14 Årsmøtet behandler

 

             § 15 Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

             § 16 Styrets oppgaver

Styret har ansvar for å:

 


 

 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 andre styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

 

          KAPITTEL 4 - DIVERSE BESTEMMELSER

 

             § 17 Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NHKF/NKK før de er gyldige.

 

             § 18 Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:

Æresmedlem, lovendring og oppløsning.

Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

 

             § 19 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NHKF for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 2 nevnte formål.

 

 

             Definisjoner

 

Absolutt flertall

Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

 

Kvalifisert flertall

Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.